Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол

Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол


Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите


Главният прокурор Борис Велчев обусловь като за­щитна стратегия изявленията на Евелин Банев - Брендо. Според него всеки има пра­во да се защитава, както на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол­мери за добре, включител­но и това да става в нацио­нален ефир.

"Оказва се, че напоследък е много популярно защита­та да не се извършва в съда, а в медиите", допълни Вел Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол­чев вчера след подписване на споразумение с руския генерален прокурор Юрий Чайка за сътрудничество меж двете прокуратури.

Аз не съм имал практика да проверявам такива твър­дения и няма да коменти­рам Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол изявления на обвиняе­ми лица, заяви още обвини­тел № 1. Той добави, че в момента има около четвърт милион досъдебни произ­водства и по тях обвиняе­мите също не са доволни от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол прокурорите, които рабо­тят.

По повод информацията, че 25-годишният син на заместник-председателя на ДАНС Иван Драшков е собс­твеник на 160 нови апарта­мента в „Дружба", главният прокурор заяви, че не знае и Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол току-що чува за това.
10.10.2008 г., с. 8


Наливат $400 млн. в Безмер

Правителственият фонд САЩ за България" разполага с S400 млн.. които са предназначени за инфраструктурни проекти в нашата страна и ще бъдат Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол вложени след защита на проекти. Това съобщи на среща с обитатели на селата Безмер и Болярско прези­дентът на Асоциацията на завършилите Колежа по отбраната на НАТО в Рим Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол полк. Иван Иванов. Зам.-кметът на община Тунджа Мариета Сивкова допъл­ни, че са изготвени проекти за ремонт на пътища и улици, за изграждане на социални заведения и s спортни съоръжения в Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол селата и района около авиобаза "Безмер".
10.10.2008 г., с. 10


Дупка убиец на пътя към Слънчев бряг


^ КАЛОЯНА ЖИВКОВА

Громадна дупка с диаметър по­вече от метър зейна на надлеза до разклона за Каблешково пре­ди два месеца Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол и до този момент все още не е ремонтирана. Това видя "Телеграф" на надлеза „Бургас-Каблешково-Слънчев бряг".

Ерозиралата вече армировка ед­ва удържа на тежките камиони, са­мосвали, бетоновози, които Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол пъту­ват всеки ден към строежите в По­морие. Несебър. Слънчев бряг и Свети Влас. От областното пътно управление обаче са спокойни и не вземат мерки въпреки стотиците сигнали, които постъпват от шо­фьори Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол. Подходът към Каблешково

е стеснен заради огромния трап, а през ръждясалата арматура се вижда пътят отдолу.

Рушащият се надлез е изграж­дан на няколко етапа за период около 10 години. През това време Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол строителството е лупило замразява­но и още тогава конструкцията е гниела.

Засега опасното място е описано само с указателни табели. От об­ластното пътно управление в Бур­гас съобщиха преди Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол няколко седмици. че заради неувязка е изви­кана експертна комисия от Цент­ралната лаборатория по пътища и мостове, които трябва да изготвят становище за състоянието на над­леза и за начините на отстранява­нето Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на неувязка.
10.10.2008 г., с. 10


300 000 евро за път до Роженския


На 13 октомври ще започне рехабилитацията на пътя от село Рожен за Роженския манас­тир. Първата копка за изпълнение на проекта на стой­ност Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол около 300 000 евро ще бъде нап­равена в 11 часа, съобщиха от общи­на Сандански. Об­щината спечели финансиране за ре­монта на пътния участък с проекта "Повишаване на ат­рактивността на ра­йона до Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Роженския манастир за турис­тически посеще­ния" и е негов из­пълнител. Рехабилитацията се пред­вижда да бъде за­вършена в рамките на 12 месеца.
10.10.2008 г., с. 14


^ ЗАРАДИ ГОЛЯМО ПОТРЕБЛЕНИЕ


ИСКАМЕ ОЩЕ Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол ГАЗ ОТ РУСИЯ


Братушките ни връщат дълга от $30 млн.


България е выискала от Русия допълнителни коли­чества природен газ. Това съобщи министърът на ико­номиката и енергетиката Пе­тър Димитров след края на смесената комисия Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол за ико­номическо сътрудничество.

Става въпрос за още 500 млн. куб. м годишно, посочи министърът. Те лупили необхо­дими за задоволяване на на­растващото вътрешно търсе­не.

Предстоят преговори и Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол ако бъде постигнато споразуме­ние, допълнителните коли­чества ще бъдат записани ка­то анекс към съществуващите договори с Тазпром".

По времена заседанието е лупило обсъдено да се създават съвместни предприятия меж­ду Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Българския енергиен холдинг и Тазпром" за добив на нефт и газ.

Поток

Вицепремиерът Сергей Собянин, който е съпредседател на комисията от руска страна, обяви, че Русия няма да отла­га "Южен поток", както съоб­щи наспех Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол един руски вест­ник.

Русия отново е потвърдила готовността си да финансира строителството на АЕЦ "Бе­лене" въпреки международ­ната финансова криза. До то­зи вариант обаче ще се прис­тъпи Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол в краен случай, тъй като вече има гарантиран ресурс.

Постигнато е решение на неувязка с руските оръжейни лицензи. Русия се е отказала от претенции. Договорено е да бъде подписано двустран Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол­но споразумение. Освен това Русия се е съгласила скоро да ни върне дълга от над 30 млн. долара.

Петър Димитров и Сергей Собянин си размениха подписа­ните документи.

^ СНИМКА: РУМЕН ДОБРЕВ
10.10.2008 г., с. 14


70% от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Общинска банка на търг


70,54% от акциите си в Общинска банка ще продаде Столич­ната община на пуб­личен търг, реши сто­личната управа на закрито заседание.

Общинските съветни­ци са одобрили докла­да Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на консултанта по приватизацията в че­тирите му части - пра­вен анализ, оценка, ин­формационен мемо­рандум и стратегия за

приватизация. Докла­дът за тях е изготвен от консорциум „Аржил-Камбуров-Транзакта-Мур Стивънс Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Булмар". Меж 60 и 100 милио­на лева е делът на кметството в банко­вата институция. Пре­ди години Столичната община прехвърли ак­ции към енергийния предприниматель Христо Ковачки. В търга за заку­пуване на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол дела на общината ще могат да участват само предва­рително одобрени от Българската народна банка (БНБ) участници според Закона за кре­дитните институции. По време на заседание­то си столичният Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол об­щински съвет одобри и Наредбата за премах­ване на строежи либо части от тях от органи­те на Столичната об­щина.
10.10.2008 г., с. 18


^ В ЗЛАТИШКОТО СРЕДНО СЕЛО


13 ДЕЦА УЧАТ В ЗАКРИКШШЛИШЕ


ИВАН ПЪРВАНОВ

13 ученици от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол I до VIII клас учат в основното училище в златаришкото Средно село. Парадок­сът е, че училището се води за затворено.

Някои от децата са принудени да изминават всеки ден Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол по 6-7 км пеш, за да отидат на училище. На школото е отпуснат чисто нов мик­робус, който да разкарва ученици­те от домовете им до училището. Той обаче не се движи. На въпроса "защо Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол", учителите отговарят: "Пи­тайте кмета на общината. Той го забрани."

Заради недостатъчния брой уче­ници в края на миналата учебна година от МОН обявяват учили­щето за затваряне. Родителите се

вдигат и пишат Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол жалба до Върхов­ния административен съд, с която настояват учебното заведение да се запази. По варианта във ВАС е об­разувано дело. До приключване­то му изпълнението на министерс­кото решение временно е Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол стопирано и училището продължава да функционира, макар и на изпаре­ния.

Без учебници

За новата учебна година 13-те деца не са получили полагащите им се безплатни учебници. За да спасят положението, учителите са Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол събрали всички оставяни им през последните години рекламни бройки от различните издателст­ва и са ги пораздавали на децата. 'Уче­ниците не разполагат и с безплат­ни закуски и си носят от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол вкъщи сан­двичи. Това обаче не означава, че ръководството на училището не си гледа работата. Дори напротив. Школото в Средно село е едно от най-чистите селски училища в Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол об­ластта. В училищата има и компю­търен кабинет с десетина компю­търа. Доскоро е имало и веб.

В училището работят две учи­телки - Кина Григорова и Марияна Никова и един учител - Стефан Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Григоров. Кина е и директор, със Стефан са съпрузи. Тримата жи­веят в бившето училищно обще­житие в селото. По другому са от Вели­ко Търново. Не са получавали зап­латите си Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол от юли т.г. и живеят на

вересия. В селото няма утехи. "Телевизията и разходките сред природата са единствените ни удоволствия", споделя Стефан Григоров.

Въпреки тежките условия, при които са принудени да живеят и Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол да работят, те дори не си и помислят да напуснат местното училище. "Как ще оставим децата? Ако ние си отидем, никой няма да иска да дойде тук, в този български Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Тибет, за 250-300 лева", обяснява Марияна Никова.

Самите ученици учат в слети класове. Първи и осми клас са са­мостоятелни - с по 3 и 2 деца. Тре­ти и четвърти клас са слети и са с по Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол 1 дете. В 6 и 7 клас учат най-много - 6 деца. Тяхното обучение много напомня това в килийните

училища през Възраждането. С тази разлика, че сега все пак е XXI век. Малкото училище не смуща Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол­ва учителите. Това, което повече от година ги тревожи, е бъдещото му закриване. Учителите и родите­лите в селото смятат за главен ви­новник за неувязка общинския кмет на Златарица Пенчо Чанев.

Конфликтът

Според Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол хората от Средно село по време на изборите кандидатът от ВМРО Пенчо Чанев най-нагло и брутално ги е излъгал, като е обе­щал, че докато е кмет, училището в Средно село ще Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол бъде запазе­но. "Два месеца след като стана I кмет обаче, започна да гласи закриването му. Забрани училищни­ят автобус да събира

учениците. Не ни дава по­лагащите ни се учебници, които стоят Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол заключени в общината. Пре­ди началото на тази учебна година негови хора са прогуливались да убежда­ват родителите да записват деца­та си в други училища, защото училище в Средно Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол село няма да има. На 11 август т.г. ни връчи пре­дизвестие за напускане, което на 20 август си взе назад. На общоселско събрание казал на хората, че след като искат учители Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол, ще продаде училището, за да събере пари да им плаща заплатите. Ние вече показахме, че можем да ра­ботим и без пари. Ей така, само за­ради идеята и заради любовта към Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол децата", негодува учителката Никова. Тя не знае причините, по­ради които кметът действа против интересите на избирателите си. Само мимоходом споменава, че при закриването на едно училище с до 20 деца държавата плаща на общината 80 хил Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол. лв. Директорката Кина Григорова

също е притеснена за бъдещето на школото. "Освен всич­ки други проблеми нямаме и достатъчно дърва, закараме зимата. Дори не посмяхме да искаме пари за ремонт на сгра­дата Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол за новата учебна година. Добре че учениците ни са кротки и не трошат", казва тя.

Ходене за здраве 15-годишните Айхан и Дениз са от едната махала Дълги припек. Всеки ден Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол те вървят по 7 км пеш, за да учат. Не се оплакват. Пред­почитат така, заместо да прогуливаются да учат в друго населено място. Мом­четата и родителите им обаче се дурят какво ще Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол правят през зима­та, когато има еднометрови снеж­ни преспи.

"Кметът Чанев ни обяснява, че след като затворят училището, децата ни ще

могат да учат в Златарица либо в Ново село. Пътят дотам Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол е повече от 20 км и е изключително небезопасен. Тесен, разбит, от двете страни има дъл­боки пропасти. Как ще си пусна аз детето всеки ден през зимата през преспите и Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол неразринатите пътища възмущава се родителката Наташа Ангелова.

В селото се гласи също, че за да убеди младите семейства да изпращат децата си в други насе­лени места, кметът им е обещавал по два Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол кубика дърва за огрев безп­латно. "Това си е чист подкуп. Този човек трябва да го съдят", твър­дят селяните. Те са възмутени още и че след избирането си за кмет Пенчо Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Чанев е провозгласил за собственный заместник своя първи братов­чед Веселин Чанев. "Не може една фамилия да управлява цялата об­щина. Това го няма даже и при ита­лианската мафия. Къде са Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол компе­тентните органи да се намесят", настояват жителите на Средно се­ло.


Кметът на община Златарица Пенчо Чанев:


Няма килийно обучение в XXI в.


- Г-н Чанев, хората от Средно село са недоволни от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол вашето решение да закриете училище­то им.

- Вижте, хората там возможно са по-емоционални и затова реаги­рат така. Всъщност аз не искам да закривам училището, а да го пре­върна Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол в защитено. На 29 ноември 2007 г. съм изпратил писмо до Ре­гионалния образователен инспек­торат във Велико Търново по този въпрос. Още нямам отговор оттам. А при това положение общината не може да си Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол позволи да издър­жа това училище. Просто няма средства в бюджета за това.

- Учителите ви обвиняват за неплатени от 3 месеца заплати, за липсата на учебници, на безп­латни закуски Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол и за това, че сте забранили на училищния авто­бус да пътува?

- За всичко това са си виновни са­мите те. Като не са си направили сметките, аз какво да правя?!

- Обвиняват Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол ви, че искате да продадете училището?

- Ще го оставя да се разруши, но няма да го продам.

- Но след закриването му сгра­дата все още може да бъде из­ползвана.

- Ще лицезреем Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол. Може пък да й наме­рим нов собственик, който да се грижи за нея.

- Но вие току-що казахте, че няма да я продавате?

- Е, ще лицезреем. За хората от Средно село е Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол принципиально да не закри­ем училището им. А за мен по-важ­но е, че не е нормално в началото на XXI век в България все още да има килийни училища Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол и смесени класове, в които да не може да се води нормален учебен процес.

Съгласете се, че не нормално в една и съща свора едни де­ца да учат азбука­та, а на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол други да им 1 обясняват обясняват устройството на човешкото тяло.
10.10.2008 г., с. 32


Запечатаха кабинета на Ивайло Дражев


^ МАРИЯ АТАНАСОВА

Офисът на бившият футболен бос Ивайло Дражев бе атакуван от полицаи.

Помещенията са запе­чатани и претърсени Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол, из­зети са документи и пред­мети. Зрелищната акция е проведена по разпо­реждане на прокуратура­та и с разрешение на Ра­йонният съд в Бургас в сряда. Униформените са Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол претърсили и апартамен­та, в който Дражев жи­вее. Оттам също са иззе­ти документи. Разследва­щите са търсили подпра­вени печати и празни бланки на община Бургас с печати и подписи. От прокуратурата Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол отказаха да съобщят какво е отк­рито, позовавайки се следствената потаенна.

Акцията е свързана с договор-анекс към конце­сията за стадион'' Черно­морец", подписан меж Ивайло Дражев и бивши­ят бургаски Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол кмет Йоан Костадинов. Със скан­далния документ общи­ната се задължава да из­плати над 4 млн.. лв. на бившия президент на ФК "Черноморец" за напра­вените от него инвести­ции в Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол стадиона. Дражев сега си търси парите в съ­да. Преди три месеца об­щинските власти сезира­ха районната прокурату­ра, тъй като анексът е сключен 2 години след като договорът по конце­сията Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол бе анулиран, което според тях означава, че е фалшив. Освен това въп­росният документ не е лупил входиран в деловод­ството на общината. Съм­ненията, че около анекса има нещо сгнивало се Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол засил­ват и от факта, че той е сключен меж първия и втория тур на местните избори, когато Дражев бе на ножик с общинската уп­рава. Разследването е ус­тановило, че Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол подписите на тогавашния кмет Кос­тадинов и заместника му Караманов са подправе­ни. По варианта е образува­но досъдебно производс­тво, но Дражев не е прив­лечен до момента като обвиняем.
10.10.2008 г., с. 5


БТК Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол предлага имоти на “Български пощи”


БТК предлага обявените си за продан имоти първо на "Български пощи". Това обяви изпълнителният директор на "Български пощи" ЕАД Енцислав Харманджиев на пресконференция по повод международния ден Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на пощите. На среща в сряда Харманджиев и Бернар Москени - главен изпълнителен директор на БТК, са се договорили относно общите имоти на двете дружества. 72% от имотите на "Български пощи" и БТК Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол са общи, либо около 2100 обекта. За 75 от имотите, които БТК иска да продаде, няма разделителен протокол, каза Харманджиев. На проведеното наспех общо събрание на БТК стана ясно, че телекомът смята да продаде Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол имоти за 281 млн. евро. Същевременно според брокери на имоти пазарната им стоимость е над 1 миллиардов. евро. Това доказва далаверата с приватизацията на БТК, при която за 65% от капитала бяха взети само 230 млн. евро.

Проблемите Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол с продажбата на имотите идва оттам, че разделителните протоколи не са точни - в тях не е посочено которые помещения са на БТК и которые на "Български пощи".

Преди седмица държавата даде Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на съд решението на общото събрание на БТК за отделянето на дружество "БТК Имоти". Като собственик на т. нар. златна акция транспортното ведомство се обяви против продажбата на апетитните сгради.

Стела Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Радева
10.10.2008 г., с. 6


Пуснаха нова инсталация за боклука


Нова инсталация за сепариране на отпадъци заработи в кв. Требич. Там ще се преработват 500 тона дневно от сметта София. От рециклирания материал ще се произвеждат материали за строителството Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол и алтернативно гориво. Половината от софийските отпадъци ще се рециклират, каза кметът Бойко Борисов. Екоминистърът Джевдет Чакъров пък съобщи, че софийският завод за боклук е получил положителна екооценка.

По-рано кметът Борисов Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол съобщи, че отпадъците в 20 бали са лупили сепарирани пробно в инсталацията, която се намира в кв. Филиповци. Кметството поканило немски специалисти, които да направят опита за преработване на балите. Инсталацията на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол "Екобулпак" работи от няколко месеца в ромската махала. Още една сепарираща инсталация ще заработи всеки момент на депото в Суходол. Според кмета тези инсталации след това могат да се продадат Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на общините, които са вспять в управлението на отпадъците. По този начин София можела да сепарира сметта на Перник, а остатъкът да се депонира в пернишкото сметище.

Междувременно общината действа за отварянето Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на първия етап на депото в Суходол. Паралелно с това се движи процедурата по пускане на ново депо край с. Яна, съобщи зам.-кметицата Мария Бояджийска.

Сияна Севова
10.10.2008 г., с. 8


Инвестират 5 млн. в кедрови Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол къщи


Компанията Сий Лейкс Естейтс стартира инвестиция от 5 млн. лв. в изграждане на първия за страната проект с ексклузивни кедрови домове "Линдал". Уникалното селище ще се разпростре на 10 хил. кв. м площ и ще Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол включва само пет кедрови къщи. Имотът се намира на Северното Черноморие в близост до Дуранкулашкото езеро, където това лято беше изградена и първата демонстрационна къща "Линдал". Ексклузивните кедрови домове ще Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол бъдат направени от червено кедрово дърво от Тихоокеанското крайбрежие на Канада в съчетание с български местен камък. Архитектурните решения ще са дело на Линдал Сийдър Хоумс, САЩ. Строителството ще продължи от 6 до 8 месеца. "Надяваме Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол се в селището да привлечем хора, които ценят лукса и качественото изпълнение с грижа за околната среда," заяви Иво Тасков, представител на Линдал Сийдър Хоумс за България. Червеният кедър помага Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол за поддържане на оптимална влажност в помещенията и има подтвержден положителен ефект върху човешкото здраве. Този строителен материал има един от най-високите класове за енергийна ефективност. При изграждането на кедровите къщи използването на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол бетон и желязо е минимално.
10.10.2008 г., с. 8


Плащат ни дълга в брой


Русия е готова еднократно да изплати в брой дълга си към България в размер на 38,5 млн. долара, обяви вицепремиерът Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол Сергей Собянин след заседанието на българо-руската комисия. Това е последната част от руския борч, която още не е изплатена. Въпросът не е дебатиран по време на комисията, защото ангажиментът за плащането бе поет Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол от руския премиер Владимир Путин преди две седмици на среща със Сергей Станишев в Сочи. Първоначално се предвиждаше въпросната сума да се изплати с доставки на оборудване за АЕЦ "Козлодуй" и това Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол беше записано в предишни протоколи от заседания на междуправителствената комисия.
10.10.2008 г., с. 8


Строежът на “Белене” започва през март


От март 2009 г. ще започне строителството на АЕЦ "Белене". Тогава ще бъде излят първият бетон на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол площадката на Втора атомна. Това заяви руският вицепремиер Сергей Собянин след края на 12-ата междуправителствена българо-руска комисия за икономическо сътрудничество. Няма закъснения в графика за централата, пари са осигурени Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол, в бюджета на Руската федерация от 2008 г. до 2010 г. са предвидени 3,8 миллиардов. евро за изграждането й, каза енергийният министър Петър Димитров. Страната ни е поела ангажимент до края на годината да направи авансовите плащания Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол за оборудването на "Белене", което ще се прави в следващите 2-3 г.

До края на октомври се очаква да бъде подписано споразумение меж "Булгаргаз" и "Газпром" за предпроектно проучване на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол "Южен поток".

До март догодина ще бъде парафирано и акционерното споразумение на компанията, която ще управлява газопровода, допълни министърът. С колегата му са се разбрали още да започнат разговори меж двете газови компании Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол за увеличаване на руските газови доставки за България. Според предварителните разчети на страната ни са необходими допълнително около 500 млн. куб. м, обясни енергийният министър.

Двете страни са потвърдили и ангажиментите си по Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол проекта "Бургас-Александруполис". Промяна в графика няма, закъснението от 2-3 месеца е несъществено, обясни Петър Димитров.

Невена Мирчева
10.10.2008 г., с. 9


Частници ще спасяват дивеча


Наемателите на ловни стопанства с предимство в конкурсите


Да има преференции за досегашните Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол наематели на ловните стопанства. Това решиха депутатите, като приеха окончателно закона за лова и опазване на дивеча. Така договорите, сключени до 31 декември 2007 г. меж фирмите и стопанствата, могат да бъдат Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол удължени при съгласие и на двете страни. Ако пък е назначен нов конкурс, ще бъдат взети предвид всички направени от досегашния наемател инвестиции до 31 декември 2007 г. Срокът за лов на водоплаващи птици остава до края Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на януари, решиха още парламентаристите. Те записаха още, че ловуването може да се извършва и с полуавтоматично огнестрелно ловно оръжие с не повече от два патрона в магазина. Увеличиха се и Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол глобите за бракониерство. Който убие либо поймай едър дивеч, без да притежава редовно заверена членска карта и билет за лов либо е без разрешително, ще се наказва с глоба от 2 хил. до Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол 5 хил. лв. 15 ловни стопанства остават изцяло държавни и не могат да сключват договори с фирмите, решиха още депутатите. Това са стопанствата в Алабак, Априлци, Беглика, Витошко-Студена, Мазалат, Миджур, Родопи, Росица, Чепина, Борово Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол, Ракитово, Сеслав, Девин, Женда и Разлог. Управителният съвет на Националното ловно сдружение ще определя районите на дейност на ловните сдружения и максималния брой на ловците във всяко едно от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол тях. За един ловец ще се изискват 70 хектара ловна площ. Лице, което допусне в сдружението да бъдат приети ловци повече от максимално определения брой, ще се наказва с глоба от 500 до 1000 лева Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол и с лишаване от право на лов за срок от една до три години.

Нина Васильовска
10.10.2008 г., с. 10


НДСВ: Отложете скока на газа


Да се отложи новият скок на газа, поиска НДСВ. Заместо от 1 януари синьото Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол гориво да поскъпне отново през април. Предложението е в пакета от 7 спешни мерки срещу кризата. Размерът на гаранцията върху банковите влогове да се увеличи на 100 000 лева за 1 година, иска зам Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол.-шефът на партията Милен Велчев. Да се приспада от данъчната база лихвата по ипотечен заем до 100 хил. лв., теглен за основното жилье на семейството. Да се прирастят инвестициите в инфраструктура от излишъка и Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол в бюджет 2009. Така ще се компенсира очакваният спад в строителния бранш. Петата мярка е да се стимулира износът чрез увеличаване на лимитите на Българската агенция за експортно застраховане. 6. Да се опростят Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол процедурите по възстановяване на ДДС, като фирмите без нарушения да не чакат повече от 6 месеца за данъчния си кредит. 7. Да се прирастят средствата за международна туристическа реклама на страната ни. Списъкът Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол вече е изпратен на премиера. Хубаво е дискусията да се проведе в рамките на Съвет на коалицията, коментира Велчев пред "Эталон".

Нина Васильовска
10.10.2008 г., с. 11


Нови правила за кредитите


Банки отказват ипотеки на панелки Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол, настояват вноската да е до 39% от дохода


Банките свиват цедката за отпускане на кредити, обучи "Эталон". Готвят се нови правила, свързани с по-прецизно пресяване на клиентите, които искат заем. Те касаят предимно обезпеченията с ипотека Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на имот.

"Елате в петък, тогава ще сме готови с новите правила". Така служителите от столичен клон на трезор отпратили в сряда гражданин, който попитал как може да вземе заем.

"Банките спряха Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол кредитите за два деньки. Трезорите отказаха подписване на всякакви договори за финансиране за покупки на жилья в понеделник и вторник", заяви Милко Кралски от "Фин Сити България" АД по време на конференция Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол за недвижими имоти "Балрек". Така бившият шеф в "Кредицентър" и Юробанк отговори на бургаски брокери, които се интересуваха дали банките вече отказват финансиране на сделки за панелки. Според тях един трезор вече Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол е спрял подобни заеми. "Банките изчакаха да лицезреют как ще се развие финансовата криза, след което в сряда подновиха раздаването на заемите", обясни Кралски. Според него отпускането на кредит вече става много Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол по-предпазливо. Дават се пари само за имоти, които могат да обезпечат добра възвращаемост. Семействата с доход под 1500 лева тяжело могат да вземат заем за жилье в голям град Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол. Срещу тази сума банката може да отпусне кредит с погасителна месечна вноска не повече от 50 евро. Това обаче е крайно недостатъчно за закупуване на апартамент. Засега препоръчителното максимално задлъжняване на клиент беше до Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол 50% от месечния доход. Новите препоръки са съотношението вече да е до 39% от дохода, обясниха участниците в конференцията.

Страната продължава да предлага най-високите лихвени проценти по ипотечни кредити, съобщи Теодора Димитрова от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол "Ера Недвижими имоти". Стабилността на банковата ни система обаче може да привлече хора и отвън, които да поискат да вложат парите си у нас. Заем за жилье в страната е с лихва средно 8,2% за Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол година. Вноските са 360 евро на месец. Те са се качили с 40 евро за последните шест месеца. Средната погасителна вноска за жилье в Европа обаче е скочила от 1500 на 2000 евро Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол, сочат данните на "Ера". Недоразвитият пазар на недвижими имоти спаси страната ни от тежък денег срив, какъвто търпят много от западните държави в момента, смятат инвеститорите и строителите.

Юлияна Узаничева
10.10.2008 г., с. 11


Скачат цените в крайните Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол квартали


Жилищата в столичните квартали "Люлин", "Надежда" и "Дружба" поскъпват независимо от световната финансова криза. Това се дължи на миграцията на хора от малките градове към големите, съобщиха брокери по време Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на конференцията за недвижими имоти "Балрек". Само в София за година се пренасят 30 000 души. Във Варна отиват да живеят нови 12 000 човека. Същата е тенденцията в Пловдив, Русе и Бургас. Повечето от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол новозаселилите се хора търсят по-евтино жилье, каквото може да им предложи по-малко атрактивен квартал. Това обаче води до поскъпване на апартаментите в тези комплекси. Средната стоимость на жилищна площ в Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол София е 1094 евро, а извън столицата квадратът излиза 588 евро, сочат данните на "Ера Недвижими имоти".

Гарсониерите, които доскоро не бяха сред най-желаните, започват да възвръщат позициите си, тъй като търсенето им е нараснало Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол със 17% през последните месеци. Това съобщи Катя Ценова, изп. директор на "Адресок Недвижими имоти". Двустайните апартаменти са отбелязали спад от 28%, а търсенето на многостайни е спаднало с три пт. 70% от Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол сделките са за ново строителство.

Юлияна Узаничева
10.10.2008 г., с. 11


Проекти за 2 миллиардов. евро във фризера


В България в момента са замразени проекти за строеж на стойност 2 миллиардов. евро. Това твърди австрийският вестник "Ди Пресе". Според Петер Оберлехнер Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол от фирмата "Волф Тайс Аустрия" през следващите месеци се очаква пренасищане на българския пазар с взаимно конкуриращи се търговски центрове. Има вероятност не всички, които се строят в момента, да бъдат Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол завършени заради финансовата криза, оскъпила проектите с 1,5 до 2%. От друга страна, има недостиг на складови помещения и ако се работи в тази ниша, могат да се изпълнят рентабилни проекти, стига да се Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол осигури финансирането им. В България има нужда от закрити паркинги и модерни офиси. В Източна Европа висококачествените жилья са недостатъчни, подчертава Оберлехнер. Но в обозримо бъдеще не е реално проблемите да бъдат решени Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол, тъй като в момента не се отпуска финансиране и банките не правят разлика меж рентабилни и неразумни проекти. Източна Европа все още не е изцяло обхваната от кризата на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол недвижими имоти в степен, сравнима със Западна Европа и САЩ. Закъснението на кризата в Източна Европа се обяснява с изчакването на инвеститорите, обусловено от високия икономически ръст в района. Но според Оберлехнер Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол вълната от фалити на фирмите, които не са в състояние да обслужват лихвите си, вече идва. На това залагат и малцината купувачи, разполагащи с капитал, които се надяват на принудителни продажби и на покупки Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на "разумни" либо, по другому казано, ниски цени. През първата половина на тази година инвестициите в недвижими имоти на източноевропейския пазар са с 60% по-ниски в сопоставление с миналата година Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол. Очаква се през втората половина на тази година те да намалеят още.
10.10.2008 г., с. 11


Искат държавна помощ за строителите


Държавата да окаже категорична подкрепа за строителните фирми във връзка с глобалната финансова криза, поиска главният архитект Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол на София Петър Диков. Ако се катурнат тези фирми, това ще е страховит крах за цялата ни икономика, заяви Диков пред участниците във форума за недвижимите имоти Balkan Property Week Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол. Спирането на парите от еврофондовете е престъпление на държавата. Ако тези средства вървяха, нямаше да има заморочек за строителния бранш, посочи Диков. Според него е нужно държавата да осигури старт на Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол финансиране с европари на инфраструктурните обекти. Столичната община е предвидила за 2009 г. значителни средства за подобни цели, посочи Диков. По думите му България има възможност да остане райски полуостров в океана на финансовата Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол буря в света, но може и сама да си подкопае почвата, така че да я залее финансовото цунами.

Сред положителните предпоставки за стабилността на страната Диков открои стабилната банкова система, високите Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол досегашни печалби в сектора недвижими имоти, което дава шанс за свиване на маржа без опасност браншът да остане без печалба. Плюс за страната са и ниските цени на туристическата услуга и фактът, че на България Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол й предстои да влее значителни суми в инфраструктурни проекти, което би спасило от срив строителната промышленность. Според Сергей Койнов от "Фортон" ефектът от кризата в страната ще се изрази в Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол намаляване на броя на инвеститорите. Той отбеляза, че инвеститорите сега се интересуват от много по-висока доходност на проектите и са готови да правят пълна дисекция, преди да решат да вложат парите си в Защитата вече не се извършва в ада, а в медиите - Тема: строителство, строителен контрол тях. Атанас Гаров от "Колиерс" отбеляза, че проектите, които имат смисъл и от които има нужда, ще намерят кредитирането си въпреки кризата.
10.10.2008 г., с. 11zashita-kursovogo-proekta-po-mdk-0405-vedenie-tehnologicheskih-processov-pri-proizvodstve-smr-mdk0406-organizaciya-stroitelnogo-proizvodstva.html
zashita-kursovoj-raboti-i-kriterii-ee-ocenki.html
zashita-kvalifikacionnoj-raboti.html