Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа

Курсова бота

Засоби масової інформації й суспільнаінтеграція та ідентичність


Зміст

Вступ

1. Засоби масової інформації як чинники суспільної інтеграції та ідентифікації

1.1 Поняття засобів масової інформації, їх система та види

1.2 Вплив ЗМІ на інтегративні процеси в суспільстві у період глобалізації

2. Глобальна мережа інтернет як один із найвпливовіших засобів масової інформації сучасного суспільства

2.1 Поняття інтернету та його свойства

2.2 Вплив інтернету на процеси інтеграції Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа та ідентифікації в суспільстві

3. Пропозиції та рекомендації стосовно уникнення плохої дії інтернету та використання соціальних мереж на користь суспільства

Висновки

Перечень використаних джерел та літератури

Додатки


Вступ

В умовах глобалізації та інформатизації вирішальна роль належить інформаційній культурі в систематизації глобального світу. Робертсон висуває думку про соціокультурні складові процесу глобалізації та про Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа її історично-культурні виміри, тому інформація – це культурний ресурс, носій інтелекту, в основі якої пріоритет освіти, науки, культури. Як відмічає М.Блюменталь, інформація стала розглядатися як ключ до сучасної економічної діяльності, базовий ресурс, що має сьогодні таке значення, яке в минулому мали капітал, земля і робоча сила. У працях Д.Куа, Р Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа.Кроуфорда, Г.Сакайї, Дж.Ходжсона та ін. виокремлені основні ознаки нового суспільного устрою, які пов’язані з сучасним соціально-економічним розвитком, щохарактеризується зростанням ролі та значення факторів, пов’язаних з інтелектуалізацією та інформатизацією господарського життя суспільства. На думку західних дослідників, інформація та знання, що трактуються не як Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа субстанція, втіелена у виробничих процесах або засобах виробництва, а як безпосередня продуктивна сила, що перетворюється на найважливіший фактор сучасного господарства, "первинний сектор", який постачає господарство найсуттєвішим ресурсом виробництва.

Так, на думку Т.Сакайї, новий етап розвитку цивілізації відрізняється тим, що рушійною силою є цінності, створені знаннями. Інформація як соціальний парадокс характеризується Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа наступними качествами: 1) комунікаційного, пов’язаного з процедурою передачі повідомлення, трансляції відомостей (дослідження комунікацій, комунікаційних технологій, інформаційних мереж); 2) змістовного, пов’язаного з передачею продуктів інтелектуальної діяльності та їх засвоєнням, спрямованим на зростання обізнаності або зниження невизначеності отримувачів.

Актуальність дослідження. Засоби масової комунікації та інформації перетворились на органічну Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа потребу сучасної людини. Проводячи значну часину свого вільного часу біля телевізорів, за екранами компьютер’ютерів, гортаючи сайти інтернету, людина створює своє власне віртуальне життя. В умовах глобалізації досить важливо зберегти власну та національну ідентифікацію, що є завданням нелегким, але потрібним як для кожної людини зокрема, так і для суспільства загалом.

Метою роботи Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа є визначення ролі засобів масової комунікації для суспільних інтегративних та ідентифікаційних процесів.

Завдання дослідження зумовлені необхідністю досягнення цієї мети:

- визначити поняття засобів масової інформації, їх систему та види;

- визначити Вплив ЗМІ на інтегративні процеси в суспільстві у період глобалізації;

- розглянути інтернет як один із найпоширеніших сьогодні засобів масової комунікації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, його основні свойства;

- визначити роль інтернету у формуванні таких процесів, як суспільна інтеграція та національна ідентичність;

- розглянути форми впливу глобальної мережі інтернет на суспільство та розробити рекомендації щодо уникнення плохої його дії.

Об’єктом дослідження виступають засоби масової інформації та їх роль в інформаційному суспільстві.

Предметом є глобальна Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа мережа інтернет та її вплив на людину.

Джерельна база: використані нами джерела нараховують 30 позицій списку літератури, до яких належать підручники, наукові праці, статті з спеціалізованих журнальчиків та інтернет-ресурси.Значні обсяги інформації, з цієї темы, сьогодні доступні за допомогою Інтернету — особливо це стосується висвітлення діяльності міжнародних і національних організацій Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа у справі розробки й реалізації стратегій інформаційного розвитку. До числа найцікавіших джерел можна віднести онлайнові матеріали Європейської Koміcії Ради Європи, Організації економічної співпраці та розвитку, Всесвітнього союзу зв’язку, а також державних та інших інституцій, відповідалеких за створення "інформаційної колдуністралі" у США, Канаді, Великобританії, Німеччині, Франції, Австралії, Японії та інших Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа країнах.

Практичне значення: результати, отримані нами після написання роботи можуть бути використані в таких напрямках: насамперед, у теорії та практиці таких наукових дисциплін, як теорія і практика у сфері зв’язків з громадськістю, інформатика, політологія, інші спеціальні наукові дисципліни; також наші результати можуть використовуватись самими працівниками сфери інформатизації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа та глобалізації як теоретичні основи та практичні поради у їхній професійній діяльності.

Бота складається із трьох розділів, метою яких є виконати поставлені пред нами завдання та визначити роль засобів масової інформації в епоху глобалізації інформаційного суспільства.

Подальший напрямок дослідження полягає у вивченні впливу інших видів засобів масової інформації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа на суспільство та процеси, що в ньому відбуваються.


1. Засоби масової інформації як чинники суспільної інтеграції та ідентифікації 1.1 Поняття засобів масової інформації, їх система та види

Одним із теоретичний фундаментів нашої роботи є визначення семантики термінів, пов’язаних із системою засобів масової інформації, тому визначимо такі основні поняття.

Засоби масової інформації, мас Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа медіа (Mass media) — преса (газети, журнали, книжки), радіо, телебачення, інтернет-видання, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, компьютер'ютерні та інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують — звернення до масової аудиторії, доступність Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа багатьом людям, корпоративний нрав виробництва і розповсюдження інформації [13, 45].

В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформацію", "Про рекламу", "Про телебачення та радіомовлення" та низкою інших.

Громадські медіа, нередко пов'язані з "громадськими комунікаціями" та можуть приймати різні форми, можуть Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа стосуватись різних груп людей та бути пов'язані з величавым числом різних напрямків. В той же час, громадські медіа являють собою спосіб для створення дискусії та залучення звичайних громадян, що об'єднані певними цілями. Головна риса громадських медіа в тому, що вони не залежать від комерційних тенденцій та популярних тем Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа для обговорення. Це дозволяє створювати різні моделі громадських медіа, які можуть або пропонувати відкриту редакційну політику, або бути більш сфокусованими на залученні громадян [4, 147].

Закон створює правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації (преси) в Україні, встановлює державні гарантії їх свободи відповідно до Конституції України, Закону України "Про інформацію" та інших актів Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа чинного законодавства і визнаних Україною міжнародно-правових документів.

Значимість ЗМІ виявляється саме тією функцією, яку вони виконують в суспільстві: функцією організації та підтримання соціального інформаційного зв’язку між індивідами в соцімозгі та між різноманітними елементами суспільної структури.

Сразу три величавых види техніки використовуються як засоби масового розповсюдження інформації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа: письмо, слово та звукове зображення. Основна відмінність візуальних та вербальних ЗМІ виявляється за методом сприйняття повідомлення, а також середовищем, приміщенням, часом, если здійснюється сприйняття. Такі засоби, як газета, журнальчик, сприймаються лише індивідуально, театр, кіно – в величавых аудиторіях, а радіо і телебачення, як правило, в малих групах, в сім’ї Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, серед друзів. З того часу як промислове життя сконцентрувало в містах великі людські маси, ЗМІ почали відігравати все більшу роль [24, 87].

Характерними ознаками ЗМІ є:

- публічність, яка досягається тим, що технічні засоби роблять інформацію доступною для широких груп людей;

- швидкість передачі інформації, що забезпечується різноманітними технічними засобами;

- скороминучий нрав Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа інформації, пов’язаний зі швидкою зміною повідомлень, подій, які цікавлять людей [10, 123].

Серед видів ЗМІ можна розглянути такі:

1. "Інтернет" - глобальна компьютер'ютерна мережа, що охоплює увесь світ. Сьогодні вона, має близько 1,5 мільярди абонентів у більш ніж 200 країнах світу. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7-10%.

"Інтернет" міцно ввійшов у життя багатьох людей; по-друге Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, він не тільки претендує, але вже зайняв визначне місце серед традиційних ЗМІ. І разумеется, з огляду на дуже швидкий прогрес наукової думки в наш час, у найближче десятиліття, можливо у двадцятиліття, займе головне місце серед традиційних джерел інформації.

На сьогодні багато хто з людей розглядає Інтернет як Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа зразок нового світового ладу, що виникає наприкінці ХХ ст. Користувачі World Wide Web живуть у "кіберпросторі", який дозволяє вільно "блукати" мережею, що особливо подобається молодим людям. Також слід врахувати, що за показниками охоплення населення та впливу на громадську думку електронні ЗМІ в Україні переважають інші засоби масової інформації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа.

2. Аудіовізуальні ЗМІ – це ЗМІ, що поширюють зорову інформацію, яка супроводжується звуком (або лише звукову інформацію). Традиційно до их відносять радіо та телебачення, які мають значні комунікаційні можливості для впливу на масову аудиторію.

Станом на початок 2000 року до українського державного реєстру внесено 797 телерадіомовних організацій, в т.ч. 513 приватних, 256 комунальних і 28 державних [1].

3. Друковані Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа ЗМІ, згідно з законодавством України, періодичні і такі видання, що виходять під постійною назвою з періодичністю один і більше номерів протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію. Їх діяльність пов’язана зі збиранням, творенням, редагуванням масової інформації з метою поширення серед читачів [7, 94].

Станом на 1 січня 2000 року, в Україні було Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа зареєстровано 3925 періодичних друкованих видань, у т.ч. 2551 газета та 1374 журнали.

Незважаючи на бурхливий і всеохоплюючий розвиток аудіовізуальних ЗМІ, друковане слово й надалі посідатиме чільне місце в інформаційному просторі України. І це зрозуміло. Адже воно є не лише носієм інформації, а й зберігачем її. Газети, журнали, бюлетені – це "повісті Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа временних літ", які пишуться журнальчикістськими колективами для обширної громадськості. Ніщо не передає так дух епохи, як оті пожовклі підшивки.

Кожен із вищезазначених видів засобів масової інформації має свою аудиторію, проте, як уже вказувалося, глобальна мережа інтернет починає переважати усі інші традиційні ЗМІ, що в період глобалізації в інформаційному суспільстві Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа 100є досить важливою проблемою [17, 46].

1.2 Вплив ЗМІ на інтегративні процеси в суспільстві у період глобалізації

Еволюція постіндустріального суспільства, що супроводжується корінними соціальними перетвореннями у світі, а також і в нашій країні, веде до становлення глобальної інформаційної індустрії, яка переживає період технологічної конвергенції, організаційного злиття, законодавчої лібералізації, до структурних Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа змін у зайнятості та до появи нових форм "електронної демократії". Ці радикальні трансформації відбуваються в історично стислі терміни, і внаслідок цього протягом останніх десятиріч сформувалися передумови для широкомасштабного переходу до інформаційного суспільства. Хоча ці передумови не скрізь виявилися повною мірою і не всі держави, у тому числі й Україна, пройшли Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа необхідні етапи, але глобалізація економічного життя, зняття ідеологічних бар’єрів, стрімкий технологічний прогрес суттєво скорочують час, відпущений країнам для формування такої політики, що дає змогу безконфліктно вийти на новий рівень розвитку, властивий інформаційному суспільству [21, 85-89].

Оскільки основою формування інформаційного суспільства є розвиток компьютер’ютерних, інформаційних і телекомунікаційних технологій, а масова комунікація набуває Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа глобального нраву, на рух інформаційних потоків уже не впливають істотно державні кордони, а спроби обмежити вільне поширення інформації лише шкодить тій стороні, яка прагне здійснити такі обмеження. Крім того, значно виросли можливості збирання, обробки, зберігання, передачі інформації, доступу до неї, завдяки чому зростає вплив інформації на розвиток Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа різних сфер людської діяльності. Поглиблюється процес децентралізації суспільства; відбувається перехід до нових форм зайнятості; триває процес формування нових трудових ресурсів за рахунок збільшення кількості зайнятих в інформаційній індустрії, оскільки, як ми вже згадували, у постіндустріальній економіці промисловість за показниками зайнятості та своєю часткою в національному продукті дедалі більше поступається місцем Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа сфері послуг, яка, своєю чергою, значною мірою пов’язана з різними формами обробки інформації [15, 64].

Таким чином, при визначенні поняття "інформаційне суспільство" можемо керуватися такими поняттями. По-перше, це суспільство, в якому створені значні інформаційні ресурси. Виробництво, зберігання, поширення і передача аудіовізуальної продукції, а також ділової та розважальної Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа інформації 100є найважливішою частиною економіки; сформовано інформаційну індустрію, яка включає внутри себя компьютер’ютерну й телекомунікаційну промисловість, розробників аудіовізуального змісту та програмного забезпечення, виробників елементної бази для компьютер’ютерної та комунікативної техніки, побутової електроніки тощо. При цьому суттєво зростає технічна й правова можливість доступу громадян до різноманітних джерел інформації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа. По-друге, інформаційне постіндустріальне суспільство можна вважати наступним (після стадій земельного та індустріального суспільства) етапом соціально-економічного розвитку суспільства, на якому домінуючим об’єктом виробництва й споживання стають інформаційні продукти та послуги, переважаючи за обсягом споживання товари, вироблені промисловістю і сільським господарством [23, 68].

Власне інформаційне суспільство і породжує різноманітні глобальні процеси. Глобалізація — об Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа'єктивне явище сучасного світу, тобто таке, що не залежить від суб'єктивних бажань, уподобань і антипатій. Глобалізація — це рух людства до формування цілісної глобальної цивілізації. В основі цього руху лежать економічні чинники. Економікам країн 100є тісно у своїх національних рамках. Економіка планети 100є справді глобальною. Глобалізація еконо­міки у Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа найширшому значенні цього поняття означає, що державні кордони та відмінності між світовими фінансовими ринками втратили своє колишнє значення. Цьому сприяли передусім такі тенденції:

- глобалізація фінансів;

- підвищення ролі транснаціональних корпорацій;

- розширення експорту прямих інвестицій з Північної Америки, Західної Європи та Східної Азії;

- міжнародна спеціалізація виробництва і торгівлі продуктами Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа та послугами;

- глобалізація третинного сектору (сфери послуг) економіки;

- глобалізація управлінських функцій;

- перетворення туризму на галузь світового масштабу;

- глобалізація заморочек навколишнього середовища;

- міжнародна економічна інтеграція [8, 65].

Специфікою глобалізаційних процесів в умовах становлення інформаційного суспільства є те, що політичні інститути держави поступово втрачають контроль над змістом інформаційного простору. Це явище має і позитивний Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа бік, підвищуючи відкритість національних інформаційних систем, і негативний, оскільки втрата контролю за змістом ЗМІ призводить до суттєвих утруднень у проведенні цілеспрямованої інформаційної політики.

Глобальні інформаційні агентства CNN, BBC, Reuter тощо, які найчастіше здійснюють пряму трансляцію з місць подій, створили всесвітні мережі новин, і саме ці багаті медіа-концерни спроможні Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа фінансувати відповідну технологічну комунікаційну базу. Тому слід очікувати, що в найближчому майбутньому ринок глобальних мас-медіа все більше контролюватиметься цими транснаціональними медіа-концернами, що вже сразу викликає критику з боку інших країн. Проте поряд з цим існує інша тенденція, і можна прогнозувати, що найближчими десятиліттями відбуватиметься розвиток Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа локальних новинних агентств, які задовольнятимуть місцеві потреби тієї чи іншої країни (чи регіону) в інформації, враховуючи при цьому специфіку місцевої аудиторії. Імовірність такового шляху розвитку підкріплюється й тим, що сьогодні чимало локальних медіа-компаній мають у своєму розпорядженні таке саме технічне обладнання, як і світові медіа-концерни [30].

В умовах створення загальнонаціональних глобальних Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа утворень та об’єднань важливою проблемою 100є національна ідентичність. Цей процес варто розглядати разом із поняттям суспільної інтеграції, оскільки вони в умовах глобалізації інформаційного суспільства є взаємопов’язаними.

В наші дні слово інтеграція набуває все ширшого та ширшого змісту, адже вживається в різних сферах суспільно-політичного Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа та економічного життя у світі:

- інтеграція в Європейському Співтоваристві (ЄС) – вступ до нього нових членів, що певний час перебували в якості асоційованих членів ЄС;

- інтеграція в світову економіку, тобто в значенні вступ, злиття, входження, залучення тощо певного суб’єкту чи груп в загальну сукупність їх суб’єктів.

Отже, це Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа означає, якщо перенести сказане вище на сферу діяльності ЗМІ, то вийде, що деякі національні або ж регіональні засоби масової інформації намагаються ввійти в всесвітню "розкрутку", тобто "всі нас чують, всі нас знають, всі на нас орієнтуються".

Стосовно останнього, то CNN – англійська телекомпанія, що випускає цілодобово "найсвіжіші" новини, транслюється на Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа всю земну кулю – компетентне джерело, а в деяких випадках і першоджерелом певної інформації.

Після подій 11 вересня 2001 року раніше відома лише в арабських країнах (25мільйонів глядачів) телекомпанія "АЛЬ-ДЖЕЗІРА"(в перекладі з арабської "острів" або ж за назвою вапнякового плато, яке затискає ріку Євфрату вузькій долині)стала всесвітньо відомою: для неї тепер Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа дають інтерв’ю навіть Кофі Ананд, Тоні Блейер тощо [11, 97].

У итогі таких виявів глобалізації інформаційного суспільства відбувається орієнтація деяких ЗМІ на масову – всеохоплюючу у світовому масштабі комунікацію.

Здесь постає питання про національну ідентичність. Чи сприяють засоби масової інформації таким процесам всередині країн, які прагнуть до загальносвітової глобалізації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа.

Говорячи про делему національної ідентичності, потрібно уточнити, що ми розуміємо під ідентичністю й під нацією, як її складовою.

Існує безліч визначень ідентичності. Ідентичність – процес співвіднесення об'єкта з іншими, виявлення загальних або, навпаки, специфічних ознак, рис, самоототожнення індивіда з іншою людиною, групою, зразком, ідеалом, у нашому випадку з певними націями [5, 63].

Щодо Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа поняття нації, то здесь потрібно виділити два підходи. Перший підхід – це співвідношення поняття нація з етнічною спільнотою, тобто етносом з єдиною мовою і самосвідомістю. У цьому значенні нація фактично є синонімом терміну люд. Другий підхід – це визначення нації через політичну спільноту громадян певної держави, тобто політичну націю.

Розглянувши складові Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа елементи національної ідентичності, тепер необхідно виділити головний - системоутворючий. Таким з’єднувальним елементом є якась важлива цілісність, що сприймається як черта нації. Саме дана цілісність з'єднує всю конструкцію в єдине. Змінити ідентичність неможливо без зміни її головної ідеї. І навпаки - ніяка ідентичність не встоїть, якщо відбудеться розмивання Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа "основної ідеї" [12, 87].

Виходячи зі сказаного, національну ідентичність можна визначити як задану національним образом світу й національною історією основну ідею, якою живе соціразум у дану історичну епоху й тому прийнятну для його більшості. Ідентичність несе в собі відповідь на питання про сутності свого народу, нації, її місці, ролі й завданнях у світовій історії Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа й ідеальних формах її існування. Таким чином, національна ідентичність розвивається в процесі історичних змін, являючи собою певний щабель росту національної самосвідомості. Можна говорити про те, що ідентичність - це відносно замкнута система поглядів, а тому вона, з 1-го боку, досить стійка, але, з іншого динаміка середовища її перебування (внутрішнє й Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа зовнішнє життя націй) приводить до певних змін у цій системі. Зв'язок елементів ідентичності досить сильний, а тому заміна 1-го з их на новий роблять необхідною потребу її істотного коректування, якщо не повної заміни [3, 101]. Чим сильніше процеси глобалізації проникають у національні культури, тим активніше народи намагаються Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа зберегти внутрішні компоненти життя народу, такі як культуру, мову, релігію. Тобто в період глобальних трансформацій загострюються проблеми національної ідентичності, пов'язані з прагненням людів до самобутності й до самовизначення в сьогоднішньому світі, тобто відстояти й зберегти свою ідентичність.

Неминучі процеси глобалізації, що вламуються у вікові уклади національних культур, приводять Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа найчастіше до міжнаціональної, міжрелігійної напруженості, що нередко виливаються в конфлікти, звідси людські жертви. Саме міжнаціональні відносини в сучасному світі стали однієї з головних заморочек сьогодення. Багато дослідників вважають, що в умовах глобалізації не потрібно концентруватися на етнічній ідентифікації кожної країни, а потрібно представляти свою державу та ідентифікуватися як економічна та наукова Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа потуга, адже кожна країна має для цього величезний потенціал, особливо наша країна – Україна [2, 14-17].

Отож, як бачимо, процеси глобалізації інформаційного суспільства призводять до загального об’єднання усіх людів, націй "під егідою" однієї так би мовити загальновизнаної країни. Дуже нередко в таких умовах унікальність окремих людів втрачається, саме тому Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа важливими процесами, які потребують уваги як зі сторони самих людей, так і зі сторони політичного керівництва країн, є процеси суспільної інтеграції та національної ідентичності. І велику роль у формуванні цих процесів відіграють засоби масової інформації, і найбільший вплив сьогодні здійснює найпоширеніший засіб – глобальна мережа інтернет. Про вплив цього каналу комунікації Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа ми поговоримо у наступному розділі.


2. Глобальна мережа інтернет як один із найвпливовіших засобів масової інформації сучасного суспільства 2.1 Поняття інтернету та його свойства

Електронні мас-медіа відіграють особливо впливову роль у сучасних взаємодіях, керованих правилами. Мас-медіа допомагають формулювати і обстоювати правила та ідеологічні настанови, що лежать в їх основі, адже їхні Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа унікальні й потужні технічні можливості та привабливий зміст роблять їх найефективнішими засобами поширення інформації. Мас-медіа перетинають не тільки географічні кордони, але й межі класів, рас, культур, політик, освіти і статі, поширюючи розваги та інформацію, які прививають чи оновлюють певні погляди та способи мислення, як регулярний продукт своєї діяльності Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа. Артикулюючи такі ідеологічні синтези, які стимулюють одні погляди й виключають інші та прив’язуючи ідеологічні модуляції до джерел влади, мас-медіа допомагають творити і регулювати соціальну реальність, структуруючи найзагальніший досвід своєї аудиторії.

Сьогодні Інтернет - глобальна мережа, що охопила всі сфери суспільного життя України, один з найбільших Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа винаходів людства. Працюючи за компьютер'ютером, можна спілкуватись із світом чи отримувати найсвіжішу інформацію з усіх, навіть, найвіддаленіших куточків Землі [25].

Поява нових способів масової комунікації завжди спричиняла суттєвий ривок людської цивілізації на новий рівень. Серед важливих віх цього процесу науковці відзначають: винайдення мови (усна комунікація) – письма (можливість комунікації в часі та на Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа відстані) – друкарського верстату (поява недорогої масової комунікації) – винайдення електронних ЗМІ (радіо, телебачення – можливість одночасної комунікації з мільйонами людей) [18, 49].

Мережа інтернет є наступним кроком цієї еволюції, і, безсумнівно вона започаткувала зміни в нашому суспільстві. Якщо друкована книжка зробила доступ до інформації масовим і "навчила" широкийі верстви населення читати, то Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа інтернет знищив відстані між інформацією всього світу і дав можливість людям не лише читати опубліковані тексти, фото, графіку, звуки та відео, а й самим публікувати їх без особливих труднощів. Саме через це засновник компьютер’ютерної фірми Microsoft Біл Гейтс вважає, що інтернет є величезним "самвидавом".

Для кращого розуміння Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа та аналізу засобів масової інформації, а зокрема глобальної мережі інтернет, їх нередко зображають у вигляді певної моделі, в рамках якої відбувається процес комунікації.

Фактично всі основні процеси взаємодії сучасних ЗМІ з аудиторією можна описати за однією моделлю (Додаток А).

В основі комунікативної моделі традиційних ЗМІ лежить процес "один до багатьох Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа", при якому фірма передає інформацію групі споживачів, використовуючи певний засіб комунікації. Основною особливістю, що знаходиться в основі взаємодії традиційних ЗМІ зі споживачами, є відсутність інтерактивної взаємодії [19, 74].

На відміну від цієї моделі, в основі інтернет лежать два кардинально інші принципи. По-перше, при комунікації в інтернеті взаємодія відбувається Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа через специфічне середовище, яке робить величавый внесок у взаємодію, що відбувається. Це добре видно на наступній моделі (Додаток Б).

Ця модель підкреслює, що першопочаткове спілкування відбувається не між відправником та реципієнтом інформації, а між користувачем та своєрідним середовищем, комунікативним простором, причому два учасники діалогу є як відправниками, так і Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа отримувачами інформації. У цій моделі зроблений крок від обычного обміну даними між "передавачем" та "приймачем" до створення інформаційного середовища, яке сприймається і . можливо, модифікується учасниками діалогу [27].

По-друге, інтернет являє собою багатовекторну комунікативну модель "багато до багатьох", в якій кожен абонент сітки має можливість звертатися до інших окремих абонентів Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа чи груп або від свого імені, або від імені групи (Додаток В).

У моделі, зображені в додатку В, засобом комунікації є визначена компьютер’ютерна сітка, а інформація може бути представлена як звичайним чином, так і у вигляді гіпермедіа. В рамках цієї моделі інтерактивна взаємодія можлива як з іншими користувачами інтернету (міжособистісна Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа взаємодія), так і з самим середовищем безпосередньо, причому останній вид вважається переважаючим. Інформація не просто передається від відправника до споживача, але і саме середовище створюється та змінюється під його дією і вже в новенькому перевтіленому вигляді сприймається не просто місцем моделювання реального середовища, а її альтернативою та основою Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа для побудови нової віртуальної сфери комунікації.

Отож, інтернет володіє усіма чертами, які пристосовані до здійснення неабиякого впливу на споживачів інформації, тому дане питання ми розглянемо детальніше у наступному підпункті.

2.2 Вплив інтернету на процеси інтеграції та ідентифікації в суспільстві

Було б помилкою вважати Інтернет та інші інфокомунікаційні технології панацеєю від кризи громадянського Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа суспільства. Як пише С. Назаренко, "без постійного інформаційного контакту взагалі неможливі повноцінний розвиток людини й нормальне функціонування соціальних груп і всього суспільства в цілому. Однак поза увагою залишався той факт, що інформаційно-комунікативні процеси можуть приховувати в собі і небезпеку для розвитку особистості й суспільства" . Як і будь Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа-який технологічний засіб, Інтернет може використовуватися як на благо, так і на шкоду людству. Його інформаційний потенціал може застосовуватися не тільки для поширення шляхетних ідей, але й для пропаганди суспільно небезпечних поглядів. Так, в США чимало організацій з оборони громадянських прав і свобод споживачів стурбовані поширенням несанкціонованого Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа використання персональних даних. Широкийі, майже необмежені можливості компьютер’ютерних технологій дають можливості, не докладаючи величавых зусиль, створювати "інформаційний портрет" індивіда, що дозволяє державним і приватним інститутам використовувати таку інформацію у своїх інтересах. Если це 100є відомим людині, то викликає в неї почуття невпевненості, ніби вона перебуває під скляним ковпаком Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа. Як пишуть С. Каннінгем і А. Портер, "бази даних, складені на людей, можуть призвести до втрати людиною індивідуального, приватного життя й особистої свободи, створюють можливість дискримінації в небачених раніше масштабах" . Дослідники відзначають, що вплив інформаційних потоків на світосприймання людини, її самоідентифікацію робить контроль над нею могутньою і небезпечною зброєю. Крайній ступінь Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа такового контролю – монополізація інформаційних каналів – дає монополістові необмежену владу над суспільством [6, 46].

Останнім часом з’явилися дослідження, що дають можливість глибше оцінити наслідки впливу Інтернету на суспільство. Так, результати репрезентативного "Дослідження цифрового громадянина" проявили, що, всупереч поширеному стереотипу, так звана цифрова культура не викликає деградації колишніх міжособистісних зв Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа’язків. "Стереотип, відповідно до якого Інтернет став якимось притулком для обмежених, соціально ізольованих істот, що не розуміють важливі події, які відбуваються за межами їх вузького світу, – писав, узагальнюючи результати дослідження 1997 року, експерт з заморочек соціального впливу Інтернету Дж. Кац, – може бути тепер спростовано як міф". "Громадяни "цифрового світу", – констатував він, – не Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа відчужені ні від інших людей, ні від громадських інститутів. Для их не характерне неуцтво стосовно того, як функціонує наша система, чи байдужість до соціальних і політичних питань, з якими зіштовхується суспільство. Навпаки, онлайновий світ охоплює багатьох з найбільш інформованих і політично активних громадян, яких ми мали будь-коли чи Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа хотіли б мати" [29].

Так, 2006 року число користувачів Інтернету наблизилося до 304 мільйонів. Однак щільність їх розподілу вкрай нерівномірна: 88 % користувачів живуть в країнах, чисельність населення яких складає менше 15 % жителів Землі. У США й Канаді, де живе менше 5 % світового населення, зосереджено більше половини користувачів Інтернету. Та й там типовим користувачем Мережі є Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа людина, молодша 35 років, з вищою освітою та високим рівнем прибутку . Розвиток Інтернету відбувається, в основному, за рахунок величавых міст. Так, у Росії Москва і Санкт-Петербург утворюють свого роду "інтернет-державу": на их припадає більше половини всіх користувачів [9, 87].

Здається, що оцінки, які даються в окремих публікаціях щодо просування України Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа в глобальному інформаційному просторі, дещо завищені. За деякими даними, кількість українських користувачів Інтернету наприкінці 2006 року досягла 650 тисяч, що складає трохи більше 1 % населення . 2008 року користувачами Інтернету стали вже 2,5 мільйона чоловік (5 % населення). За розвитком інформаційних технологій (телефонний і мобільний зв’язок, Інтернет) Україна посідає 85 місце у світовому рейтингу. Правда Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, до цих даних треба ставитися із засторогою: точних масштабів інтернетизації у нас не знає ніхто.

До речі, сьогоднішній Інтернет відрізняється від того, яким він був ще п’ять років тому. По-перше, користувачів Інтернету поглинає величезний потік інформації. Так, група вчених, членів Ради з економічних і соціальних досліджень, відзначає, що близько Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа 2 мільйонів користувачів Інтернету у Великобританії припинили регулярне користування Мережею через надмір отриманих інтерактивно даних і необхідність витрачати багато часу для дослідження нової інформації. По-друге, як відзначає учасниця багатонаціонального проекту "Віртуальне суспільство" С. Віатт, з досить рафінованого академічного ресурсу Інтернет перетворюється на комерційний об’єкт, що в Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа людей викликає відразу. "Здається, що любовна прелюдія з Інтернетом сягає кінця, виникає зріле, прагматичне ставлення до його можливостей, місця і ролі в житті суспільства" [26].

Інтернет – віртуальна модель суспільних відносин, яку можна розглядати в традиційній для соціології системі категорій і осознать, законів і закономірностей, способів і механізмів її розвитку. Усе, взяте у Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа цілому, відіграє вирішальну роль у трансформації соціальної структури.

Породженням доби Інтернету стала подкультура "флешмобів". Незнайомі користувачі отримують час та сценарій зібрання. Така група учасників анонімна – ніхто точно не знає, але з боку вона виглядає як організована, оскільки натовп здійснює спільні дії. Таке зібрання характерне короткочасною комунікацією (зазвичай до 5 хвилин Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа). І хоча така спонтанна група діє за наперед розробленим планом дій, кожна людина поводиться так, ніби опинилася здесь випадково і нічого про флешмоб не знає. Інструкції про те, що робити в певному місці в певний час продумують і передають іншим через Інтернет або SMS. Вважається, що вперше флешмоб Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа був організований у Нью-Йорку в червні 2003 р., если кілька сотень чоловік заходили в дорогий меблевий магазин, підходили до найближчого дивана й гласили: "Оце диванчик!" І йшли отдалі. І хоча такий хепінінг має жартівливий нрав, така група відображає особливість її знаходження в соціальній структурі – мобільній групі. Після видовища – "хепінінгу" всі швидко Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа розходяться, розчиняючись у натовпі так само швидко, як і з’явилися [16, 58].

Інтернет-групи мають ознаки, які змінюють або підтверджують усталене уявлення про територіальні, етнічні, демографічні показники.

Таким чином, можемо передбачати, що соціальна структура під впливом інформаційного суспільства перестає бути інфраструктурою в класичному розумінні, відображенням класичних теорій соціальних Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа структур. Суспільство 100є більш динамічним і неврівноваженим, оскільки в ньому відбуваються швидкі оновлення "когнітивних", "інтелектуальних", а не "механічних" взаємодій [22, 41-44].

Отже, Інтернет – це глобальна компьютер’ютерна мережа, яка об’єднує велику кількість мереж, мільйони компьютер’ютерів на планеті з метою обміну даними і доступу до спільних інформаційних ресурсів.

До Інтернету Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа мають доступ 10-ки мільярдів користувачів. Зростання і розвиток Інтернету триває, на наш погляд, очікується значне збільшення ролі Інтернету в усіх соціальних процесах.

Унікальна роль Інтернету в трансформації соціальної структура полягає в тому, що він створює широкийі соціальні групи та локальні співтовариства в другому значенні існуючій, на думку користувачів, соціальній Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа структурі. Він безпосередньо породжує явище самоорганізації та самокерування, що, у свою чергу, може виступати моделлю змін у соціальній структурі та дає змогу стати учасником інформаційної структури людині з будь-якого соціального рівня. Завдяки Інтернету людина здатна виконувати різноманітні соціальні функції та програвати різні соціальні ролі, "ламати" соціальні бар’єри [20, 10-12].

Дані дослідження Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа кількості Інтернет-користувачів, які опубліковало, "Уніан" свідчать, що в Україні Інтернет-простір швидко наповнюється. Так, у підсумковому документі Держзв’язку "Галузь зв’язку" наведено данні про кількість користувачів Інтернету станом на 01.07.2008 р.. Порівнюючи ці дані з російськими та світовими, можна обрахувати відносний показник представлення Інтернет-спільноти в структурі Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа населення (Додаток Д, Таблиця 1).

За рейтингом кількості користувачів на першому місці Київ. Його частка становить 58,82% від загальної кількості користувачів в Україні. Отдалі – Одеса, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів, Запоріжжя, Крим. Їхня сумарна частка становить 30,89%. Найменша активність користувачів Інтернету зафіксована в Чернівецькій і Житомирській областях – 0,17%. На решту регіонів припадає 9,95% користувачів. Показово Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, що такі дані корелюють з процесами перерозподілу соціальної структури в регіонах [28].

Доступ до Інтернету дає необхідні передумови для формування відкритого суспільства, яке вимагає трансформації соціальної структури суспільства. Він характеризує процеси не тільки у сфері людської інформаційної комунікації, але й відображає динаміку людського спілкування в соціологічних категоріях соціальної мобільності.

Оскільки мережа Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа є відкритою системою, то вона долає комунікаційні бар’єри, якими насичений соціальний простір. Інша особливість полягає у тому, що час створення комунікаційних мереж залежить від технічних черт самого компьютер’ютера та його периферії – модема. Технічні свойства постійно вдосконалюються, отже, мережева система постійно зазнає впливу інновацій. І Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа усі ці зміни интенсивно впливають на соціальну інтеграцію, що в своє чергу видозмінює національну ідентичність.


3. Пропозиції та рекомендації стосовно уникнення плохої дії інтернету та використання соціальних мереж на користь суспільства

Залежність від інтернету дедалі більше непокоїть психологів. З кожним деньком кількість годин, проведених у віртуальній мережі зростає. Поява нових сервісів та можливостей Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа притягує веб-користувачів - хтось менше часу проводить із сім’єю, зменшується продуктивність праці на боті. А в итогі такі процеси призводять до глобальних змін у всьому суспільстві, а що стосується нашої роботи – то такий вплив значно змінює ставлення людей до поняття національної єдності, ідентичності. Проте цей вплив може Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа бути не лише негативним, але і позитивним, тому завдання сучасних соціальних мереж – здійснювати інтегративну та ідентифікаційну функцію в суспільстві, аби процеси глобалізації не знищили самобутність кожного народу [14, 52].

Часто-густо відсутність у користувачів Інтернет-культури й елементарних навичок верної роботи в Мережі створює ряд заморочек психологічного й соціального нраву. Неконтрольоване й Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа нераціональне використання Інтернет-ресурсів учнями й студентами спричиняє неуспішність у навчанні й виникнення академічних заборгованостей. Використання робочого доступу в Інтернет в особистих цілях працівниками й службовцями знижує продуктивність праці, провокує виникнення виробничих конфліктів.

Таким чином, компьютер'ютерна залежність являє собою один зі методів адиктивної реалізації, яка Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа є характерною для осіб з певним преморбідним фоном.

Прагнення до виходу у віртуальне середовище може бути обумовлено рядом обстоятельств як психологічного так і соціального нраву (стрес, депресія, тривожність, комунікативні й інтимно-особистісні проблеми, учбово-виробничі конфлікти й ін.) [30].

Користувач, що випробовує проблеми в реальному світі, поринаючи у віртуальне середовище Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа намагається піти від психотравмуючої ситуації й компенсувати невдачі, які мали місце в його дійсному житті як наслідок зниження психологічної стійкості особистості. Оскільки вона оберігає особистість від дезінтеграції і особистісних розладів, складає базу внутрішньої гармонії, повноцінного психічного здоров`я, то зниження психологічної стійкості призводить до дезінтеграції особистості, порушення регуляції поведінки та Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа діяльності, розпаду системи життєвих цінностей, мотивів, цілей, що підвищує ризик виникнення залежності.

Інтернет-простір, завдяки своїм перевагам, являє собою своєрідну кандидатуру реальному світу, у якому адикт прагне компенсувати свої фрустровані потреби, насамперед у комунікативній сфері.

Серед інтернет-залежних осіб 91,0% становлять особи, які використовують Інтернет тільки заради спілкування, якого не Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа вистачає [25].

На наш погляд, існують індивіди, які мають певні особистісні особливості, що сприяють формуванню й розвитку адиктивної поведінки, які підсилює інтернет-середовище, завдяки своїм специфічним особливостям.

Дослідники різних галузей знання вважають, що адиктивна поведінка виникає як итог складної взаємодії спадкових, біохімічних, соціальних та індивідуально-психологічних факторів. Серед таких можна Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа відокремити: зовнішні умовисередовища; зовнішні соціальні умови; внутрішні спадково-біологічні, психофізіологічні та індивідуально-типологічні передумови; внутрішньоособистісні причини і механізми узалежненої поведінки.

Азартна поведінка користувачів Інтернету привертає дедалі більше уваги. Центр онлайнової залежності розробив трирівневу модель, яка объяснює прихильність багатьох людей до азартного застосування Інтернету. Відповідно до моделі, залежність від Інтернету виникає внаслідок Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа доступності відповідних дій - магазини і казино завжди до послуг клієнтів. Тобто не треба чекати їхнього відкриття і не потрібно залишати будинок, щоб здійснити покупки чи зіграти на біржі. Крім того, результати зазвичай стають відомі вкрай швидко. Має значення контроль за власними діями і наслідками прийнятих рішень (не Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа потрібні посередники). Важливий також емоційний підйом, збудження від итогів власних дій - можливих виграшів/програшів, отриманих доходів (у тому числі й втрат), перемог чи поразок на аукціонах тощо [29].

Практичні рекомендації щодо рятування від залежності. М. Орман рекомендує всім, хто прагне позбутися від інтернет-залежності, такі дії:

- Визначити час, який Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа можна проводити в Інтернеті.

- Змушувати для себя час до часу кілька днів поспіль не працювати в Інтернеті.

- Програмними діями заблокувати доступ до певних ресурсів.

- Встановити для для себя правило: у жодному разі не заходити в Інтернет упродовж робочого денька (якщо тільки це не є частиною робочих обов´язків).

- Ввести вагомі для Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа для себя (однак без заподіяння шкоди здоров´ю) санкції за недотримання цих правил і обмежень.

- Накладати на для себя такі санкції доти, доки не відновиться здатність виконувати обіцянки самому собі.

- Змушувати для себя замість роботи в Інтернеті займатися чимось іншим.

- Призвичаїтися до інших насолод, здатних Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа замінити або перевершити задоволення, яке дає Інтернет.

- Звертатися по допомогу щоразу, если власних зусиль недостатньо.

- Уникати зустрічей і перебування в місцях, що могли б спонукати повернутися до аддиктивної поведінки [26].

Д. Грінфілд пропонує скорочувати тривалість сесій в Інтернеті і влаштовувати "вихідні" (спершу - раз на тиждень), уникаючи при цьому контактів з людьми Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, які могли б спонукати "зірватися". Як і М. Орман, він рекомендує ні від кого, і особливо від друзів і членів родини, не приховувати своє захоплення Інтернетом, а в разі необхідності звернутися до фахівця з психічного здоров´я. Радить також знайти нові інтереси, нових друзів і приятелів [28].

Набір симптомів, на Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа підставі яких менеджер може зробити висновок про наявність у працівників залежності від Інтернету: швидка стомлюваність, часті посилання на нездужання і необхідність звернутися до лікаря; зменшення продуктивності роботи і збільшення кількості помилок; підвищена дратівливість або, навпаки, депресивність; мінімізація спілкування з колегами і нетерплячість у робочих контактах; підвищена готовність говорити Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа про Інтернет або, навпаки, уникання цієї теми в розмовах з колегами; надто часте перевіряння електронної поштової скриньки.

Існує мала рекомендацій батькам і вихователям. Необхідно привчити дітей звертатися по допомогу дорослих, яким вони довіряють, якщо хтось закликає її до неетичних або заборонених батьками дій. Про залежність дитини від Інтернету можуть засвідчувати такі Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа ознаки: дитина виглядає стомленою, у неї погіршується успішність, вона втрачає інтерес до захоплень і хобі, цурається друзів і приятелів, перестає слухатися, особливо если це стосується обмеження часу роботи в Інтернеті [30].

Парадокс інтернет-залежності постійно видозмінюється разом зі стрімким розвитком Інтернету і заслуговує досконалого вивчення.

В будь-якому випадку, відомо Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа усім, що інтернет сьогодні 100є для багатьох формою проведення дозвілля, тому важливим кроком як зі сторони споживачів, так і зі сторони адміністрації різноманітних веб-сайтів, має бути корисний вплив, який насамперед інтегруватиме окремі нації, народи, визначатиме їх суспільну інтеграцію, з чого і починається "здорове" використання інформації.


Висновки

Отже Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, інформаційні технології значно доступніші та зручніші в користуванні, аніж традиційні комунікаційні технології та мас-медіа. В нашу цифрову добу для особи з достатніми ресурсами і мотиваціями, компьютер’ютери, електронна пошта, Інтернет та інші електронні товари та послуги пропонують справді надзвичайні можливості. Від швидкої електронної пошти, "чатів", на будь-яку тему Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, доступу до мільйонів джерел інформації, до можливостей створити власну веб-сторінку і розпочати власний бізнес у світовому масштабі дуже малим коштом, – усе це змушує визнати навіть найкритичніших спостерігачів, що інформаційні технології можуть успішно використовуватись багатьма людьми, які, за інших мозгов, опинилися "за бортом". Інформаційні технології значно розширюють Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа диапазон засобів, стилів та дискурсів комунікації. Ці можливості й отдалі зростатимуть по мірі інтегрування телекомунікацій, інтернет-технологій і засобів зв’язку. Набудуть більшого поширення такі види інтерактивної комунікації, як родинні відео-селекторні наради, електронна відео-пошта та компьютер’ютерний відеозапис. Пошук, передача і збереження різних видів інформації стане значно Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа зручнішим для споживачів, даючи їм значно ширші можливості керування власним часом, грошима та досвідом.

Електронні мас-медіа не лише поширюють ідеологічні сюжети та спричиняють переосмислення й перепланування часу та простору; вони також впливають на наші домівки — на те, як ми сприймаємо, формуємо й використовуємо місця свого мешкання; як ми Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа взаємодіємо з тими, хто співіснує з нами. Саме в домів¬ках, у рамках повсякденного побуту нові комунікаційні технології змінюють світ людини, і часом — доволі конструктивно. Але водночас — саме в домівках час і простір разумеется не скасовані, соціальні категорії — не позливались одна з одною, а традиційні авторитети існують і отдалі Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, часом навіть посилюючись із ро¬звитком споживацьких технологій. Скажімо, звичаї перегляду телебачення в родинах, або використання домашніх компьютер'ютерів, відеомагнітофонів та CD-плеєрів — усі вони відображають гендерні та вікові ієрархії.

Розглядаючи ЗМІ в якості важливого фактора активізації та розвитку особистості і людського спілкування, не можна разом з тим недооцінювати тих Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа об’єктивних суперечливих тенденцій. Що можуть бути закладені в самому процесі розгортання названих засобів в сучасному суспільстві.

З 1-го боку, ЗМІ в багато разів збільшили можливість людини наблизитись до суспільства, до світу інших людей, отримати знання про цей світ, про думки та почуття інших людей, їх устрої, звички і традиції Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, отримати безліч корисної інформації. Але з іншого – швидкий розвиток цих засобів вніс зміни в структуру між особистісних людських стосунків. Первинні відносини (дружні, сусідські) стали з розвитком ЗМІ все більше доповнюватися вторинними зв’язками між людьми, що не знають один 1-го, але тим не менше складають єдине ціле суспільство. Все Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа більше забираючи вільний час, вони зменшують безпосередні людські контакти.

Отож, як бачимо, процеси глобалізації інформаційного суспільства призводять до загального об’єднання усіх людів, націй "під егідою" однієї так би мовити загальновизнаної країни. Дуже нередко в таких умовах унікальність окремих людів втрачається, саме тому важливими процесами, які Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа потребують уваги як зі сторони самих людей, так і зі сторони політичного керівництва країн, є процеси суспільної інтеграції та національної ідентичності. І велику роль у формуванні цих процесів відіграють засоби масової інформації, і найбільший вплив сьогодні здійснює найпоширеніший засіб – глобальна мережа інтернет.


Перечень використаних джерел та літератури

1. Закон України "Про інформацію Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа" №2658-ХІІ від 2 жовтня 1992 р. [Текст]// Україна: інформація і свобода слова: Збірник законод. актів, нормат. докум. та статей фахівців / Упоряд. А.М.Задвроний. – К.: Молодь, 1997. – 832с.

2. Стюарт Т. Умственный капитал. Новый источник богатства организации [Текст]/ Новенькая постиндустриальная волна на Западе:Антология / Под ред. В.Л.Иноземцева.- М.: Асаdemia Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа, 1999.

3. Махлуп Ф. Создание и распространение познаний в США [Текст]: Пер. с англ.- М.:1966.

4. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество [Текст]: Пер. с англ.- М.: Асаdemia, 1999.

5. Бочан І.О. Глобальна економіка [Текст]: Підручник.- К.: Знання, 2007.- 403 с.

6. Чухно А.А. Постіндустріальна економіка: теорія, практика та їх значення для України [Текст].- К.: Логос, 2003.

7. Кастельс М. Информационная Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа экономика: экономика, общество и культура [Текст].- М.: ГУВШЭ, 2000.

8. Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса познаний и нарастания цены [Текст]// Вопросы экономики.- 2001.-№8.

9. Гриценко О. М. Основи теорії міжнародної журнальчикістики[Текст]. — К.:ВПЦ "Київський університет", 2002. — 304 с.

10. Ракитов А.И. Информация, наука, разработка в глобальных историческихизменениях[Текст]. — М.: ИНИОН, 1998. — 104 с.

11. Смолян Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа Г. Л. Путь Россиик информационному обществу[Текст]: (Экономические и социально-культурныепредпосылки). — М.: Науч.-изд. центр "Инженер", 1996. — 55 с.

12. Королько В.Г. Базы паблик рилейшнз[Текст]. – М: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. – 528с.

13. Лалл Джеймс. Мас-медіа, комунікація, культура: глобальний підхід[Текст]/ Пер. з англ. – К.: "К.І.С.", 2002. – 264с Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа.

14. Лук’янець В.С. Філософський постмодерн[Текст]: Навч. пос. для виклад., аспір., студ. университетів, які спеціаліз. в гал. гуманіт. дисциплін. – К.: Абрис, 1998. – 352с.

15. Парыгин Б.Д. Анатомия общения[Текст]: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1999. – 301с.

16. Почепцов Г.Г. Имиджелогия [Текст]/ Отв. ред. С.Л.Удовик. – М: Рефл-бук; К Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа.: Ваклер, 2000. – 768с.

17. Почепцов Г.Г. Информационные войны[Текст]. – М: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. – 576с.

18. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологи двадцатого века[Текст]. – М: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. – 352с.

19. Почепцов Г.Г. Паблік рилейшнз[Текст]: Навч. посібник. – К.: Знання, КОО, 2000. – 506с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

20. Почепцов Г Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа.Г. Психические войны [Текст]/ Отв. ред. С.Л.Удовик. – М: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. – 528с.

21. Почепцов Г.Г. Теория коммуникации[Текст]. – М: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2001. – 656с.

22. Проблеми соціального захисту молоді в умовах зміни соціально-економічних відносин [Текст]// Матеріали міжнар. науково-практ. конф. – К.,1993.

23. Тихомирова Є.Б. Зв’язки з громадськістю[Текст Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа]. – К., 2001.

24. Соціологія: маленький енциклопедичний словник[Текст]/ За ред. В.І.Воловича, В.І.Тарасенко, М.В.Захарченка. –К.,1998.

25. Інтернет залежність: звичка чи хвороба? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // httphttp://h.ua/story/222587/. – Заголовок зекрану.

26. Теоретичні основи Глобального Інформаційного Суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.e-ukraine.biz/ukraine1.html Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа. – Заголовок зекрану.

27. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/...36/.../VISNIK_36_1.pdf. – Заголовок зекрану.

28. ПРИРОДА ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА РОЗВИТОК СВІТОВОГО РИНКУ МАС [Електронний ресурс]. – Режим доступу://http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/publications/.../Visnyk32_P3_01_Grycenko.pdf. – Заголовок Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа зекрану.

29. Глобалізація як парадокс сучасності | Економічна правда[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.epravda.com.ua/.../4a9e64c715248– Заголовок зекрану.

30. Наслідки глобалізації для розбудови України :: Персонал № 4/2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.personal.in.ua/article.php?ida. – Заголовок зекрану.


Додаток А

Модель, що відображає комунікативні процеси традиційних ЗМІ


Додаток Б

Модель Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність - дипломная работа комунікації з використанням середовища в якості посередника


Додаток В

Модель, що відображає комунікативні процеси, що відбуваються у глобальній мережі інтернет


Додаток Д

Таблиця 1Місце Інтернет-спільноти в структурі населення

Демографічні показники В світі Україна Росія
Кількість користувачів Інтернету, осіб 1,1 миллиардов 10 млн 18 млн
Чисельність населення, осіб 6,6 миллиардов 46 млн 142 млн
Рівень доступу до Інтернету, % 16,6 21,7 12,6


zashlakovannost-organizma.html
zaslonka-upravleniya-manometr-zhidkostnoj.html
zaslugi-vishnevskogo-v-razvitii-mestnoj-anestezii.html